Artikkel 31
Cooperation with the supervisory authority

Offisielle tekster Retningslinjer Beslutninger Vurderinger
EU-regulering
Vurderinger
nasj. regulering
Vis forordningens fortaletekst relatert til art. 31 keyboard_arrow_down Skjul forordningens fortaletekst relatert til art. 31 keyboard_arrow_up

(120) Each supervisory authority should be provided with the financial and human resources, premises and infrastructure necessary for the effective performance of their tasks, including those related to mutual assistance and cooperation with other supervisory authorities throughout the Union. Each supervisory authority should have a separate, public annual budget, which may be part of the overall state or national budget.

Det finnes ingen fortaletekst i direktivet relatert til art. 31.

GDPR

Article 31 of the Regulation sets specific obligations to the controllers and the processors - as well as to their representative, as appropriate, to cooperate at the request of the supervisory authorities, in the performance of their tasks.

This obligation is obvious. Being contained in the first version of the text, it then disappeared to return in the last version. Doubtless, a sign among many others, of a strong political will to strengthen the powers of the supervisory authorities.

Direktivet

Neither the Directive, nor most national laws contained a corresponding provision.

Norway

Se Pol. § 42, tredje ledd nr. 6, men det gjelder også en generell veiledningsplikt.  

Utfordringer

We do not see a priori any specific implementation difficulties.

Retour au sommaire
Forordning
1e 2e

Art. 31

The controller and the processor and, where applicable, their representatives, shall cooperate, on request, with the supervisory authority in the performance of its tasks.

1. forslag close

No specific provision

2. forslag close

No specific provision

Direktiv close

No specific provision

Art. 31

Samarbeid med tilsynsmyndigheten

Den behandlingsansvarlige og databehandleren og, dersom det er relevant, deres representanter skal på anmodning samarbeide med tilsynsmyndigheten i forbindelse med utførelsen av dens oppgaver.

Gamle loven close

Pol. § 42 Datatilsynets organisering og oppgaver

Datatilsynet er et uavhengig forvaltningsorgan administrativt underordnet Kongen og departementet. Kongen og departementet kan ikke gi instruks om eller omgjøre Datatilsynets utøving av myndighet i enkelttilfeller etter loven.

Datatilsynet ledes av en direktør som utnevnes av Kongen. Kongen kan bestemme at direktøren ansettes på åremål.

Datatilsynet skal

1) føre en systematisk og offentlig fortegnelse over alle behandlinger som er innmeldt etter § 31 eller gitt konsesjon etter § 33, med opplysninger som nevnt i § 18 første ledd jf. § 23,

2) behandle søknader om konsesjoner, motta meldinger og vurdere om det skal gis pålegg der loven gir hjemmel for dette,

3) kontrollere at lover og forskrifter som gjelder for behandling av personopplysninger blir fulgt, og at feil eller mangler blir rettet,

4) holde seg orientert om og informere om den generelle nasjonale og internasjonale utviklingen i behandlingen av personopplysninger og om de problemer som knytter seg til slik behandling,

5) identifisere farer for personvernet, og gi råd om hvordan de kan unngås eller begrenses,

6) gi råd og veiledning i spørsmål om personvern og sikring av personopplysninger til dem som planlegger å behandle personopplysninger eller utvikle systemer for slik behandling, herunder bistå i utarbeidelsen av bransjevise atferdsnormer,

7) etter henvendelse eller av eget tiltak gi uttalelse i spørsmål om behandling av personopplysninger, og

8) gi Kongen årsmelding om sin virksomhet.

Avgjørelser som Datatilsynet fatter i medhold av § 9, § 12, § 27, § 28, § 30, § 33, § 34, § 35, § 44, § 46 og § 47 kan påklages til Personvernnemnda. Avgjørelser som fattes i medhold av § 27 eller § 28 kan påklages videre til Kongen dersom avgjørelsen gjelder personopplysninger som behandles for historiske formål.

close