Article 53
General conditions for the members of the supervisory authority

Official
Texts
Guidelines Caselaw Review of
EU Regulation
Review of
Nat. Regulation
Show the recitals of the Regulation related to article 53 keyboard_arrow_down Hide the recitals of the Regulation related to article 53 keyboard_arrow_up

(121) The general conditions for the member or members of the supervisory authority should be laid down by law in each Member State and should in particular provide that those members are to be appointed, by means of a transparent procedure, either by the parliament, government or the head of State of the Member State on the basis of a proposal from the government, a member of the government, the parliament or a chamber of the parliament, or by an independent body entrusted under Member State law. In order to ensure the independence of the supervisory authority, the member or members should act with integrity, refrain from any action that is incompatible with their duties and should not, during their term of office, engage in any incompatible occupation, whether gainful or not. The supervisory authority should have its own staff, chosen by the supervisory authority or an independent body established by Member State law, which should be subject to the exclusive direction of the member or members of the supervisory authority..

Show the recitals of the Directive related to article 53 keyboard_arrow_down Hide the recitals of the Directive related to article 53 keyboard_arrow_up

(62) Whereas the establishment in Member States of supervisory authorities, exercising their functions with complete independence, is an essential component of the protection of individuals with regard to the processing of personal data;

The GDPR

Article 53 sets out the general conditions of the status applicable to the members of the supervisory authority, in accordance with the case law of the CJEU (see CJEU, 9 March 2010, C-518/07), and on the basis also of article 42, paragraphs 2 to 6 of the Regulation (EC) No. 45/2001 on the processing of data carried out by the institutions and bodies of the European Union.

Initially, recital 121 recommended that the conditions applicable to the members are determined by the law of each Member State and that the appointment of members is made by the parliament or by the federal government.

The second proposed version of the Regulation has somewhat eased the principles established by the above-mentioned recital by providing that members of the supervisory authority may also be appointed by an independent body.

Thus, Article 53 in its first paragraph provides that the members of the supervisory authorities be appointed by means of a transparent procedure by either their parliament or government, by the head of their state or by an independent body entrusted with the appointment under Member State law (Art. 53 (1)).

According to the second paragraph, each member shall have the qualifications, experience and skills, in particular in the area of the protection of personal data, required to perform its duties and exercise its powers.

Article 53 provides several guarantees of independence in favour of members of the national authority: first the duties of a member shall end in the event of the expiry of the term of office, or resignation or compulsory retirement  in accordance with the law of the Member State concerned (paragraph 3). The final version of the Regulation adds that a member shall be dismissed only in cases of serious misconduct or if the member no longer fulfils the conditions required for the performance of the duties (paragraph 4).

The Directive

The Directive does not say much about the status of the members of the supervisory authority. At most, Article 28 (7) of the Directive imposed to the Member States the obligation to provide that the members and staff of the supervisory authority, even after their employment has ended, are to be subject to a duty of professional secrecy with regard to confidential information to which they have access.

Potential issues

We do not see a priori any specific implementation difficulties.

Retour au sommaire
Regulation
1e 2e

Art. 53

1.   Member States shall provide for each member of their supervisory authorities to be appointed by means of a transparent procedure by:

– their parliament

– their government;

– their head of State; or

– an independent body entrusted with the appointment under Member State law.

2.   Each member shall have the qualifications, experience and skills, in particular in the area of the protection of personal data, required to perform its duties and exercise its powers.

3.   The duties of a member shall end in the event of the expiry of the term of office, resignation or compulsory retirement, in accordance with the law of the Member State concerned.

4.   A member shall be dismissed only in cases of serious misconduct or if the member no longer fulfils the conditions required for the performance of the duties.

1st proposal close

Art. 48

1.           Member States shall provide that the members of the supervisory authority must be appointed either by the parliament or the government of the Member State concerned.

2.           The members shall be chosen from persons whose independence is beyond doubt and whose experience and skills required to perform their duties notably in the area of protection of personal data are demonstrated.

3.           The duties of a member shall end in the event of the expiry of the term of office, resignation or compulsory retirement in accordance with paragraph 5.

4.           A member may be dismissed or deprived of the right to a pension or other benefits in its stead by the competent national court, if the member no longer fulfils the conditions required for the performance of the duties or is guilty of serious misconduct.

5.           Where the term of office expires or the member resigns, the member shall continue to exercise the duties until a new member is appointed.

2nd proposal close

Art. 48

1.Member States shall provide that the member or members of each supervisory authority must be appointed (...) by the parliament and/or the government or the head of State of the Member State concerned or by an independent body entrusted by Member State law with the appointment by means of a transparent procedure

2. The member or members shall have the qualifications, experience and skills required to perform their duties and exercise their powers.

3. The duties of a member shall end in the event of the expiry of the term of office, resignation or compulsory retirement in accordance with the law of the Member State concerned.

4. (...)

5. (…).

Directive close

Art. 28

(...)

7. Member States shall provide that the members and staff of the supervisory authority, even after their employment has ended, are to be subject to a duty of professional secrecy with regard to confidential information to which they have access.

40. § (1) *  A Hatóságot elnök vezeti. A Hatóság elnökét a miniszterelnök javaslatára a köztársasági elnök nevezi ki, azok közül a jogász végzettségű, az országgyűlési képviselők választásán választható, magyar állampolgárok közül, akik az adatvédelmet vagy az információszabadságot érintő eljárások ellenőrzésében legalább tíz év szakmai tapasztalattal rendelkeznek, vagy e területek valamelyikén tudományos fokozatot szereztek. *  Tárgyszó

(2) *  A Hatóság elnökének nem nevezhető ki az, aki a kinevezésre irányuló javaslat megtételének időpontját megelőző négy évben országgyűlési képviselő, nemzetiségi szószóló, európai parlamenti képviselő, köztársasági elnök, a Kormány tagja, államtitkár, helyi önkormányzati képviselő, polgármester, alpolgármester, főpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke vagy alelnöke, nemzetiségi önkormányzat tagja, illetve párt tisztségviselője vagy alkalmazottja volt.

(3) *  A köztársasági elnök a Hatóság elnökét kilenc évre nevezi ki. A Hatóság elnöke a megbízatásának megszűnését követően a Hatóság elnökének egy alkalommal újra kinevezhető.

(4) A Hatóság elnöke a kinevezését követően a köztársasági elnök előtt az egyes közjogi tisztségviselők esküjéről és fogadalmáról szóló törvény szerinti tartalommal esküt tesz.

41. § (1) A Hatóság elnöke nem lehet tagja pártnak, nem folytathat politikai tevékenységet, megbízatása összeegyeztethetetlen minden más állami vagy önkormányzati tisztséggel és megbízatással. Tárgyszó

(2) *  A Hatóság elnöke más keresőfoglalkozást nem folytathat, és egyéb tevékenységéért - a tudományos, oktatói, művészeti, szerzői jogi védelem alá eső, lektori, szerkesztői és a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony keretében végzett tevékenységet kivéve - díjazást nem fogadhat el.

(3) A Hatóság elnöke nem lehet gazdasági társaság vezető tisztségviselője, felügyelőbizottságának tagja, továbbá gazdasági társaság személyes közreműködésre kötelezett tagja.

42. § (1) A Hatóság elnöke a kinevezését követő harminc napon belül, majd ezt követően minden évben január 31-ig, valamint a megbízatásának megszűnését követő harminc napon belül az országgyűlési képviselők vagyonnyilatkozatával azonos tartalmú vagyonnyilatkozatot tesz. Tárgyszó

(2) A vagyonnyilatkozat-tétel elmulasztása esetén - a vagyonnyilatkozat benyújtásáig - a Hatóság elnöke tisztségét nem gyakorolhatja, javadalmazásban nem részesül.

(3) A vagyonnyilatkozat nyilvános, oldalhű másolatát a Hatóság honlapján haladéktalanul közzé kell tenni. A vagyonnyilatkozat a honlapról a Hatóság elnöke megbízatásának megszűnését követő egy év elteltéig nem távolítható el.

(4) A Hatóság elnökének vagyonnyilatkozatával kapcsolatos eljárást a miniszterelnöknél bárki kezdeményezheti a vagyonnyilatkozat konkrét tartalmára vonatkozó olyan tényállítással, amely konkrétan megjelöli a vagyonnyilatkozat kifogásolt részét és tartalmát. Ha a kezdeményezés nem felel meg az e bekezdésben foglalt követelményeknek, nyilvánvalóan alaptalan, vagy az ismételten benyújtott kezdeményezés új tényállítást vagy adatot nem tartalmaz, a miniszterelnök az eljárás lefolytatása nélkül elutasítja a kezdeményezést. A vagyonnyilatkozatban foglaltak valóságtartalmát a miniszterelnök ellenőrzi.

(5) A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás során a miniszterelnök felhívására a Hatóság elnöke köteles a vagyonnyilatkozatában feltüntetett vagyoni, jövedelmi és érdekeltségi viszonyokat igazoló adatokat haladéktalanul, írásban bejelenteni a miniszterelnök részére. Az ellenőrzés eredményéről az adatok megküldésével a miniszterelnök tájékoztatja a köztársasági elnököt. Az adatokba csak a miniszterelnök és a köztársasági elnök tekinthet be.

(6) A Hatóság elnöke által benyújtott igazoló adatokat a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás lezárulását követő harmincadik napon törölni kell.

43. § (1) A Hatóság elnöke miniszteri illetményre és juttatásokra jogosult, azzal, hogy a vezetői illetménypótlék mértéke a miniszteri vezetői illetménypótlék másfélszerese. Tárgyszó

(2) A Hatóság elnökét naptári évenként negyven munkanap szabadság illeti meg.

44. § (1) A Hatóság elnöke a társadalombiztosítás ellátásaira való jogosultság szempontjából közszolgálati jogviszonyban foglalkoztatott biztosítottnak minősül.

(2) Az elnök megbízatásának időtartama közigazgatási szervnél közszolgálati jogviszonyban töltött időnek számít.

45. § (1) A Hatóság elnökének megbízatása megszűnik Tárgyszó

a) a megbízatási idejének lejártával;

b) lemondásával;

c) halálával;

d) *  a kinevezéséhez szükséges feltételek hiányának vagy a vagyonnyilatkozat-tételi előírások megsértésének megállapításával;

e) összeférhetetlensége megállapításával;

f)-g) * 

(2) A Hatóság elnöke a miniszterelnök útján a köztársasági elnökhöz intézett írásbeli nyilatkozatával bármikor lemondhat megbízatásáról. A Hatóság elnökének megbízatása a lemondás közlését követő, a lemondásban megjelölt napon, ennek hiányában a lemondás közlésének napján szűnik meg. A lemondás érvényességéhez elfogadó nyilatkozat nem szükséges.

(3) *  Ha a Hatóság elnöke a 41. § szerinti összeférhetetlenségét a kinevezésétől számított harminc napon belül nem szünteti meg, vagy a tisztsége gyakorlása során vele szemben összeférhetetlenségi ok merül fel, a köztársasági elnök a miniszterelnök indítványára dönt az összeférhetetlenség megállapításának kérdésében.

(4)-(5) * 

(6) *  A Hatóság elnökének kinevezéséhez szükséges feltételek hiányát a miniszterelnök indítványára a köztársasági elnök állapítja meg. A köztársasági elnök - a miniszterelnök indítványára - megállapítja a vagyonnyilatkozat-tételi szabályok megsértését, ha a Hatóság elnöke vagyonnyilatkozatában szándékosan lényeges adatot, tényt valótlanul közöl.

(6a) *  A miniszterelnök a (3) és (6) bekezdés alapján megtett indítványát a köztársasági elnök és a Hatóság elnöke részére egyidejűleg megküldi.

(6b) *  A Hatóság elnöke az indítvány megalapozatlanságának megállapítása iránt közigazgatási pert indíthat. A keresetindítási határidő elmulasztása esetén igazolásnak nincs helye. A bíróság a közszolgálati jogviszonnyal kapcsolatos per szabályai szerint jár el azzal, hogy a pert a miniszterelnök ellen kell megindítani, és a perre a munkavégzés helye szerinti bíróság kizárólagosan illetékes. A bíróság a keresetlevelet, valamint az ügy érdemében hozott jogerős határozatát a köztársasági elnökkel is közli.

(6c) *  Ha a Hatóság elnökének a (6b) bekezdés alapján benyújtott keresete alapján a bíróság jogerős ítéletében azt állapítja meg, hogy a miniszterelnök a (3) és (6) bekezdés alapján megtett indítványa megalapozatlan, a köztársasági elnök a Hatóság elnöke megbízatásának megszűnését nem állapítja meg.

(6d) *  A köztársasági elnök a miniszterelnök által a (3) és (6) bekezdés alapján megtett indítványról

a) ha a Hatóság elnöke nem indít közigazgatási pert, a keresetindításra nyitva álló határidő lejártát követő tizenöt napon belül,

b) ha a Hatóság elnöke közigazgatási pert indít, az ügy érdemében hozott jogerős határozat kézhezvételét követő tizenöt napon belül

dönt.

(7) *  A megbízatás az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti megszűnése esetén a Hatóság elnökét a megszűnéskori havi illetménye háromszorosának megfelelő összegű külön illetmény illeti meg.

(8) *  A köztársasági elnöknek a (3) és a (6) bekezdéssel és a 40. §-sal a hatáskörébe utalt döntéséhez ellenjegyzés nem szükséges.

46. § (1) A Hatóság elnökének munkáját az általa határozatlan időre kinevezett helyettes segíti. A Hatóság elnökhelyettese felett az elnök gyakorolja a munkáltatói jogokat. Tárgyszó

(2) *  Az elnökhelyettesnek meg kell felelnie a Hatóság elnökének kinevezéséhez szükséges, a 40. § (1) és (2) bekezdésében előírt feltételeknek, azzal, hogy az adatvédelmet vagy az információszabadságot érintő eljárások ellenőrzésében öt év szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie.

(3) Az elnökhelyettes összeférhetetlenségére a 41. §-ban foglaltakat megfelelően alkalmazni kell.

(4) Az elnökhelyettes az elnök akadályoztatása esetén, illetve ha az elnöki tisztség nincs betöltve, gyakorolja az elnök hatásköreit és ellátja feladatait.

Old law close

President of the Authority

§ 40 Data Protection Act

(1) The chief executive officer of the Authority is the President. The President of the Authority is appointed by the President of the Republic on a recommendation by the Prime Minister from among those Hungarian citizens with a law degree, who have the right to stand as candidates in parliamentary elections, having at least ten years of experience in overseeing proceedings related to data protection or the freedom of information, or holding an academic degree in either of those fields.

(2) Persons who served as a Member of Parliament, a spokesman for the nationality or as a Member of the European Parliament, as the President of the Republic, member of the Government, state secretary, representative of a municipal government, mayor or deputy mayor, lord mayor or deputy lord mayor, chairman or deputy chairman of a county assembly, member of a minority government, or an officer or employee of a political party in the four-year period before the time of the recommendation for appointment may not be appointed as President of the Authority.

(3) The President of the Authority shall be appointed by the President of the Republic for a term of nine years.

(4) The President of the Authority - upon being appointed - shall take an oath or deposition before the President of the Republic in accordance with the Act on the Oath and Deposition of Public Officials.

 

§ 41 Data Protection Act

1) The President of the Authority may not be a member of any political party, may not engage in political activities, and his mandate shall be considered incompatible with other state or local government office or mandate.

(2) The President of the Authority shall not be otherwise gainfully employed and shall not accept remuneration for other activities, with the exception of scientific, educational, artistic, editorial and revisory activities under copyright protection and the activities of registered foster carers, and other than revisory and editorial activities.

(3) The President of the Authority may not hold any executive office or membership in the supervisory board of a business association; and he may not be a member of a business association requiring personal involvement.


Vice-President of the Authority

§ 46 Data Protection Act

(1) The President of the Authority shall appoint a vice president for an indefinite period to assist in his work. The President of the Authority shall exercise the employer’s rights in respect of the Vice-President.

(2) The Vice-President shall be able to satisfy the requirements set out in Subsections (1) and (2) of Section 40 for the appointment of the President of the Authority, with the proviso that five years of professional experience is required in monitoring proceedings relating to data protection and freedom of information.

(3) The provisions of Section 41 on conflict of interest shall apply to the Vice-President as well.

(4) In the event that the President is temporarily prevented from attending to his duties, or if the office of the President is vacant, the powers and responsibilities of the President shall be exercised by the Vice-President.

close